لوله سیاه درزدار

لوله سیاه درزدار از لول شدن و جوشکاری لبه های آن ها ساخته می شوند و اثر رد جوش بر روی آن ها مشاهده می شود ولی در تولید لوله های بدون درز ” مانیسمان ” هیچ گونه جوشکاری انجام نمی شود و مواد اولیه ذوب شده داخل قالب های مخصوص ریخته شده و به شکل لوله در می آیند از این رو هیچ گونه جوشکاری برای آن ها نیاز نمی باشد و محل جوش و یا درزی هم در آن ها مشاهده نمی شود .

لوله سیاه درزدار خود میتوانند به دسته های بسیار زیادی تقسیم شوند به عنوان مثال لوله مانیسمان، لوله سیاه درزدار و لوله های آبده خود نوعی لوله سیاه میباشند . لوله سیاه درزدار با توجه به نوع تولید و نوع پوشش خود به انواع مختلفی تقسیم می شوند. برای مثال لوله های مانیسمان در نوع تولید با لوله های دیگر متفاوت می باشند. همچنین لوله های گالوانیزه از لوله های فولادی (درزدار یا بدون درز) با پوشش گالوانیزه تولید می شوند.

استاندارد لوله سیاه درزدار

لوله سیاه درزدار سپاهان دارای تأییدیه کیفیت می باشند، و دارای استاندارد کیفی ملی ایران به شماره های ISIRI 3574، ISIRI 3360 و استانداردهای ISO 9001، ISO/TS 29001 و ISO 14001 می باشد.طول استاندارد لوله ها ۶ متر است که بنا به درخواست مشتری قابل افزایش و کاهش میباشد.

تلرانس

تلرانس ضخامت دیواره از ۱۲٫۵ درصد برای لوله های بدون درز، اساساً در استانداردهای ASTM A999 یا EN ISO 1127 T2 مشخص شده است. با این حال اختلاف ضخامت دیواره ناشی از فرایند تولید، ممکن است به یک گریز از مرکز احتمالی یعنی انحراف از تناسب و تقارن درون لوله منجر شود. تحمل ضخامت دیواره لوله سیاه درزدار نیز در ASTM A999 و EN ISO 1127 T2 تعریف می شود؛ اما در این لوله ها ضخامت ورقه های فولادی در کل بدنه یکسان است که مزیت بسیار خوبی است و از هرگونه بی قاعدگی از اندازه های موردنظر جلوگیری می کند.

طول و مقادیر تولید لوله

لوله سیاه درزدار معمولاً در دو اندازه ی ۶ و ۱۲ متر تولید می شوند. ساخت لوله های بدون درز در مقادیر کم ممکن نیست، اما برای لوله های ساخته شده از ورق های جداگانه که به آن ها لوله درزدار می گوییم این امکان فراهم است.

روش های تولید لوله سیاه درز دار

برای خرید لوله سیاه درزدار دانستن فرآیند تولید آن مهم است و بهتر است قبل از خرید اطلاعاتی درباره مراحل این فرآیند بدانید: تولید لوله‌های درز دار شامل مراحل زیر است:
ﺑﺮﺷﻜﺎری و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻮار ورق ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻮﻟﻪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ورق ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ
ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﺮاده ﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ ﺟﻮش
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی
ﻗﺎب ﮔﻴﺮی و ﺻﺎﻓﻜﺎری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

قیمت لوله سیاه درزدار

قیمت لوله سیاه درزدار نسبت به لوله مانیسمان پایین تر می باشد و فشار کمتری را نسبت به آن تحمل می کند . لوله سیاه درزدار سنگین در سایز های بالا به صورت درز جوش اسپیرال موجود می باشد و در سایز ها معمولی و رایج به صورت درز مستقیم می باشد .