قیمت فلنچ گلودار

فروش انوع فلنچ در رده های مختلف و فشار بار بالا جهت شرکتهای صنعتی این فلنچها دارای تاییدیه و  دارای استاندار در کلاسهای مختلفی موجود می باشند

۱۵۰-۳۰۰-۴۰۰-۶۰۰-۹۰۰-۱۵۰۰-۲۵۰۰